Üyelik Şartları

Madde 3

  • Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Yatçılık meslek liseleri, yüksekokulları, üniversiteleri, dengi okullardan mezun olanlar,
  • Profesyonel yat personeli olarak yatçılık sektöründe denizde en az 5 sene çalışan ve üyelik müracaatında bulunanlar ve en az 2 dernek üyesi tarafından tavsiye edilen ve üyelik müracaatında bulunanlar,
  • Karada 10 senedir yatçılık sektöründe faaliyet gösterenler, en az 2 dernek üyesi tarafından tavsiye edilen ve üyelik müracaatında bulunanlar yönetim kurulu oy birliği ile tam üye olabilirler.
  • Derneğe Türk denizciliği ve yatçılığının yüceltilmesinde katkıda bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler ancak yönetim kurulu oy birliği ile tam üye olabilirler.
  • Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
  • Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir

 

Dernek başkanlığına şahsen istenilen belge ve evraklar ile yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç (yazı, e posta ve SMS yoluyla) başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye şahsi ve vekâleten yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi dernek genel merkezi/şubesine ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Dernek manevi şahsiyetini kötüye kullanmak,

3-Derneğe karşı husumet tavır almak,

4-Dernek organlarındaki görevi kötüye kullanmak,

5-Yatçılık ve denizcilik sektöründe kanun dışı faaliyetlerde bulunmak,

6-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

7-Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

8-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

9-Genel kurula mazeretsiz katılmayan üyeler,

10-Dernek üyelerinin derneğin faaliyet alanları dışında dernek kuruluşlarını kullanması yasaktır

11-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Çıkarılma kararına haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek yönetim kuruluna 30 gün içerisinde itiraz hakkı vardır, ayrıca çıkarılma işlemi ertesindeki ilk genel kurulda itiraz hakkı da bulunur.

Üyelik Hakları

Madde 6-Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılmaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir (1) oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.